Medida

Nordic Equality Team

NET - Nordic Equality Team

 

Samlad nordisk kompetens inom jämställdhet, mångfald och inkludering

Christina Ahlzen, Medida - Malin Gustavsson, Ekvalita - Johanna Lundin, Equalate

IMG_0708.jpg
Vår vision är en mer jämlik framtid, utbildningar som ger omvälvande insikter och verktyg för förändring i människor, i organisationer och i samhället. Vi hjälper dig att omsätta era värderingar i praktiken.

Vi erbjuder nordisk spetskompetens i jämställdhet och likabehandling genom att förena 30 års kunskap och erfarenheter av processledning, verktygsutveckling och utbildningsinsatser. Vi är starka processledare och praktiker som lyssnar in och stödjer er utveckling för att ni ska kunna gå före i er bransch. Vi jobbar brett med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället både i Sverige, Norden, Europa och världen. 

Vi arbetar med gemensam värdegrund och beprövade arbetssätt och kompletterar varandra genom våra olika erfarenheter och kompetensområden. Vi är Nordic Equality Team (NET) - er nordiska aktör för jämlikhetsutveckling.

Tjänster vi erbjuder och exempel på gemensamma uppdrag:

Vi analyserar, inspirerar och vägleder er mot en inkluderande verksamhet.   

Kontakta oss på NET@medida.se

UTBILDNING 

Vi blandar föreläsning med övningar och interaktiva metoder för att tillföra och förankra kunskap i en trygg arbetsmiljö.

SUNDSVALL KOMMUN

HBTQ- utbildning för all personal på Kultur- och fritidsförvaltning med fokus främjande av en god arbetsmiljö , samt öka personalens kunskap om hbtq kopplat till bemötande gentemot kunder för en likvärdig och jämställd service. 

Vi erbjöd facilitering av en tvådelad utbildning för respektive enhet, mellanuppgifter, metodutveckling samt sammanfattande slutrapport

Vår kund fick nya metoder och aktiviteter implementerade, specifikt för varje enhet, med målet ett jämlikt bemötande. 93 % av de 246 svarande upplevde att de hade ökat sina kunskaper om HBTQ-frågor och arbetsmiljö. 

PROCESSLEDNING 

Vi tar avstamp där ni är nu, lyssnar in och hittar rätt insatser för era behov

PLAN FINLAND (Jämlikhetsresan)

Vi använde verktyget Jämlikhetsresan för att tillsammans med medarbetarna i organisationen genomföra en Gender Equality Self Assesment - en självgranskning av läget i organisationen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I två workshops per arbetsgrupp fick deltagarna utymme att reflektera över sig själva och sitt arbete. Resultatet sammanställdes av konsulterna, som använde det för att utforma rekommendationer för det fortsatta arbetet och för utformandet av en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan. 


 

ANALYS

Vi ger en bild av er verksamhet eller er omvärld med användbara resultat. Våra redskap är behovsinventering, kvantitativa och kvalitativa metoder, verksamhetsförankring och teori. 

UTRIKESMINISTERIET I FINLAND 

Utrikesministeriet i Finland behövde en uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsplan utifrån lagkrav ohc med fokus på ett starkare likabehandlingsperspektiv. Vi genomförde en statistisk analys av personalstruktur utifrån kön och genomförde en lönekartläggning. Denna användes för att ta fram förslag på aktiva åtgärder samt föreslog en tydligare struktur av planen för att förbättra genomförande- och uppföljningsprocessen. Kunden fick därmed ett tydligare verktyg för att arbeta vidare med jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna.


METODUTVECKLING

Vi hjälper er till konkreta inkluderingsverktyg anpassade till just er verksamhet och era behov.

MALMÖ STAD 

Uppdraget var att utforma en normkrtitisk verktygslåda för konkret förändringsarbete i  Malmö stadVi utförde ett stort researcharbete följt av genomgång och anpassning av befintliga metoder för integrering och utveckling av normkritiska metoder samt metoder för analys av verksamheten

Verktygslådan som levererades bestod av introduktion till teori och samtliga diskrimineringsgrunder kopplade till kommunens uppdrag, ögonöppnarövningar och konkreta verktyg för att granska den egna verksamheten.