VAD GÖR MEDIDA?

Medida arbetar mest mot offentlig och offentligt finansierad verksamhet men kan även ta uppdrag i privat sektor.

UTREDNING
Medida utreder i en förstudie hur det ser ut idag, identifierar styrkor och förbättringsmöjligheter och tar utifrån detta fram förändringsförslag i samarbete med uppdragsgivaren. Förstudiens omfattning och ämnesområde bestäms i dialog med uppdragsgivaren. Exempel på frågor som kan besvaras är:

  • - Vilken statistik har vi tillgång till och hur kan den användas för att följa och rapportera jämställdhets- och jämlikhetsarbetet i vår organisation?
  • - Hur kan vi använda den statistik vi har idag för att göra verksamhetsförbättringar ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv?
  • - Hur presenterar och rapporterar vi den statistik vi tar fram? Hur tillgänglig blir den för medborgare, chefer och politiker samt media?

Medida kan också utföra researchuppdrag genom att komplettera kvalitativa analyser med data eller som analys av data-/statistikkvalitet.

UTBILDNING
Medida utbildar i jämställdhets- och jämlikhetsanalys och i könsuppdelad statistik. Utbildningarna är i regel interaktiva (i workshop-/seminarieform) och bygger mycket på att deltagarna arbetar med och diskuterar kring eget eller föreläsarens material. Varje utbildning skräddarsys i dialog med uppdragsgivaren. Möjliga teman är:

  • - Köns- och gruppuppdelad statistik, en introduktion: Fördelar och nackdelar, vad du bör tänka på när du arbetar med könsuppdelad statistik och vad säger lagar och regler?
  • - Normkritisk jämställdhetsanalys av statistik: Vad säger siffrorna och vad har det med makt att göra?
  • - Könsuppdelad statistik – men sedan då?: Hur kan vi använda de siffror vi tar fram för att förbättra vår verksamhet, inkludera fler och bemöta alla medborgare likvärdigt.
  • - Enkäten från början till slut: Vad är viktigt att tänka på när vi tar fram en enkät som berör frågor om makt, normer, kränkningar och diskriminering? Hur formulerar vi oss på ett inkluderande sätt? Vilka slutsatser kan vi dra av enkätsvaren?
  • - Statistikpresentation: Hur gör vi med de gigantiska tabeller som uppstår när vi presenterar statistik könsuppdelat eller utifrån andra indelningsgrunder? Hur underlättar vi för läsarna och hur gör vi snygga och överskådliga tabeller och diagram?

UTVECKLING
Utifrån genomförda förstudier eller uppdragsgivarens riktlinjer utvecklar Medida enkäter, verktyg, mallar, checklistor och riktlinjer för jämlikhets- och jämställdhetsanalys och könsuppdelad statistik. Medida kan också fungera som handledare/bollplank i ett pågående sådant arbete, genom att ge synpunkter, feedback och kommentarer på framtagna förslag.